Carmello SealI play basketball 😂🏀

Athlete’s Name: Carmello Seal
Athlete’s Primary Sport: Basketball
Graduation Year: 2022